Túc trực tại hiện trường (Cảng Quốc tế, Cảng nội địa, …) để hỗ trợ tài xế công tác chứng từ, đảm bảo công tác vận chuyển hàng hóa được thực hiện thông suốt.